Dofinansowanie do protez

PS PROTEZOWNIA ORTOPEDYCZNA

PS PROTEZOWNIA ORTOPEDYCZNA

3 opcje dofinansowania

1. Narodowy Fundusz Zdrowia – NFZ

Krok 1.

Lekarz pierwszego kontaktu – wypisuje skierowanie do specjalisty: chirurga, ortopedy lub lekarza rehabilitacji medycznej.

Krok 2.

Lekarz specjalista – wypisuje wniosek na zaopatrzenie ortopedyczne z konkretnym kodem z NFZ
B.008 proteza modularna podudzia
C.014 proteza modularna uda
A.002 proteza uzupełniająca stopę

Krok 3.

Wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwy dla miejsca zamieszkania – zatwierdza wniosek na zaopatrzenie ortopedyczne.

Krok 4.

Firma ortopedyczna, która będzie wykonywać dane zlecenie – złożenie zatwierdzonego wniosku i przyjęcie go do realizacji.

PS PROTEZOWNIA ORTOPEDYCZNA

2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON

Środkami PFRON dysponowują MOPS-y i PCPR-y, w których należy pobrać i złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów.

Wymogi:

Bycie aktywnym zawodowo (osoby pracujące, uczniowie lub studenci)
Osoby z orzeczoną CZĘŚCIOWĄ NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY z ZUS -osoby z całkowitą niezdolnością do pracy nie spełniają wymogów programu – proteza finansowana w programie ma pomóc podjąć prace

Wymagane dokumenty:

- Druk wniosku do pobrania z MOPS/PCPR
- zaświadczenie od lekarza specjalisty
- ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- 2 kosztorysy na protezy z 2 różnych firm ortopedycznych
- 2 faktury pro-formy

Wysokość dofinansowania

do 18 000 zł na protezę podudzia i 25 000 zł na protezę uda

PS PROTEZOWNIA ORTOPEDYCZNA

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – MOPS lub PCPR

Środkami PFRON dysponowują MOPS-y i PCPR-y, w których należy pobrać i złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów.

Wymogi:

średni dochód z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nieprzekraczający aktualnego progu dochodowego
aktualne wysokości ustalonych kwot dostępne są we właściwym dla miejsca zamieszkania MOPS lub PCPR)

Wymagane dokumenty:

druk wniosku do pobrania z MOPS/PCPR
przeczenie o niepełnosprawności wydane przez MOPS lub orzeczenie z ZUS / KRUS / MON / MSWiA
faktura proforma z firmy ortopedycznej kserokopia podbitego wniosku NFZ, potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez firmę, która będzie wykonywać protezę
zaświadczenie o dochodach na wzorze wniosku z MOPS/PCPR

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 150% kwoty dofinansowania Narodowego Funduszu Zdrowia.